ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Βραχνάδα Συχνή Λαρυγγίτιδα ή και σταθερά άσχημη ποιότητα φωνής.

Διαγνωστική θεραπεία και αν ενδείκνυται, θεραπευτική αγωγή για φωνή.

Δύσκολη ομιλία ασυνήθιστη αποφυγή για ομιλία, πρόβλημα στο ρυθμό, επαναλήψεις φθόγγων / συλλαβών λέξεων.

Διαγνωστική θεραπεία για τραυλισμό. Θεραπευτικό πρόγραμμα για ευφράδεια.

Καθυστερημένη /μη φυσιολογική εξέλιξη του λόγου (ομιλίασ/γλώσσας) στα προνηπιακά χρόνια.

Διαγνωστική θεραπεία για ομιλία /γλώσσα, ακοολογικό screening. Θεραπευτικό πρόγραμμα και για το σπίτι.

Κενός λόγος, δυσκολία στην εξεύρεση της σωστής λέξης, δυσκολία στην αιτολόγηση λεγομένων, δυσαρθρία.

Διαγνωση και αφασία, θεραπεία και συμβουλευτικό πρόγραμμα για την οικογένεια.

Δυσκολία στο να ακολουθεί οδηγίες να απαντά ερωτήσεις σωστά, να παρακολουθεί ακουστικό λεκτικό ερέθισμα.

Διαγνωση και αφασία, θεραπεία και συμβουλευτικό πρόγραμμα για την οικογένεια.

Δυσκολία στην κατάποση, πνίξιμο, στην στερεά / υγρή τροφή, σιωπηρή αναρρόφηση.

Πλήρης εξέταση στοματικής κοιλότητας και των μηχανισμών της και εξέταση της κατάποσης.

Προοδευτικό ή σταθερό πρόβλημα στην ακοή.

Ακοολογικός έλεγχος, εκμάθηση /εξἀσκηση στη χειλανάγνωση και ακουστική διάκριση των φθόγγων.

Δυσαρθρική ομιλία, ασυνήθιστα χαμηλή συχνότητα φωνής, μειωμένη έρρινη ποιότητα λόγου.

Πλήρης εξέταση στοματικής κοιλότητας και των μηχανισμών της και εξέταση της καταπίεσης. Αν ενδείκνυται θεραπευτική αγωγή και πρόγραμμα για το σπίτι.

Δυσκολία στο σχολείο, προβλήματα στην μνήμη και την κατανόηση.

Πλήρης εξέταση της ομιλίας, γλώσσας και γραφής. Ακοολογικό screening.